Fundacja Aktywizacji Zawodowej

FundacjaCentrum

Rozwiązania dla pracodawców z sektora MŚP


Fundacja FundacjaCentrum.eu jest organizacją non-profit, która promuje równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Misją Fundacji jest promowanie równości płci w miejscu pracy oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Instytucje, które służą jako organizacje zwolnione z podatku na mocy art. 501(c)(3) Kodeksu, podlegają pewnym przepisom podatkowym i nie mogą udzielać wsparcia politycznego ani kampanii.

Fundacja dąży do realizacji swojej misji poprzez zapewnianie szkoleń, mentoringu, możliwości nawiązywania kontaktów i stypendiów.

Fundacja we współpracy z partnerami promuje i rozwija koncepcję przedsiębiorczości.

Aktywuj swój biznes z FundacjaCentrum.eu


Fundacja została powołana z misją wzmacniania rekrutacji, retencji i mobilności społecznej w sektorze MŚP, promowania różnorodności, wyrównywania szans i zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn. Pierwszym celem Fundacji jest zachęcanie i wspieranie kobiet-przedsiębiorców w całej ich różnorodności, aby przełamywać bariery i zwiększać możliwości zatrudnienia kobiet.

Kluczowym aspektem rekrutacji będzie pomoc utalentowanym kobietom z odpowiednią wiedzą biznesową i umiejętnościami, które szukają pracy w inżynierii, energetyce, odnawialnych źródłach energii lub w jakimkolwiek innym sektorze.

Fundacja działa na rzecz poprawy środowiska pracy kobiet w sektorze i zapewnienia wszystkim kobietom w branży równych szans. Założyciele wierzą, że musimy dążyć do osiągnięcia równości płci poprzez przywództwo oraz zapewniając wsparcie, szkolenia i mentoring dla pracownic w ich organizacji.

Potrzeby pracodawców są zawsze na pierwszym miejscu


Celem FundacjiCentrum.eu jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w uzyskaniu dostępu do rynku pracy.

Wszelkie informacje na stronie FundacjaCentrum.eu opierają się na zasadzie równych szans kobiet i mężczyzn. Fundacja uważa, że korzyści płynące z równych szans kobiet i mężczyzn powinny być w równym stopniu dostępne dla wszystkich firm, niezależnie od wielkości, branży czy rodzaju działalności.

Jednym z celów fundacji jest stworzenie systemu wsparcia, który będzie promował równe szanse na rynku pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, aby pomóc im w osiągnięciu ich celów poprzez świadczenie pomocy w sposób profesjonalny, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu poufności oraz zgodność ze wszystkimi prawami i regulacjami.

Fundacja ma więc nadzieję, że ich usługi usprawnią proces rekrutacji, podniosą wśród pracodawców świadomość równych szans kobiet i mężczyzn oraz zachęcą ich do zatrudniania większej liczby kobiet. Wierzą też, że osiągnięcie tych celów zaowocuje znaczącym wzrostem produktywności, rentowności i potencjału wzrostu w Twojej firmie.